Statut – TEKST JEDNOLITY

Po zmianach uchwalonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w dniu 29.08.2015 r w Warszawie.

STATUT

ROZDZIAŁ I

NAZWA STOWARZYSZENIA, JEGO SIEDZIBA I CELE

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc”, zwane dalej ‘’Stowarzyszeniem‘’, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie posiada prawo używania pieczęci z nazwą Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Nazwa Stowarzyszenia podlega wraz z jej znakiem słowno – graficznym (logo) stosownej rejestracji wg odrębnych przepisów.

5. Zarząd ma obowiązek ochrony nazwy i znaków słowno – graficznych (logo) stosowanych przez Stowarzyszenie, a ich ustalenie i zmiany zastrzeżone są do kompetencji Walnego Zebrania Członków. Dysponowanie nazwą i znakami, ich obciążenie i licencjonowanie zastrzeżone jest do uchwały Zarządu.

6. Stowarzyszenie może przyznawać osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji jej statutowych celów, tytuły ustanowione statutem i ustanowione przez Zarząd dyplomy honorowe, odznaki i medale, a także inne nagrody i wyróżnienia.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych.

§ 6

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

1) pomoc humanitarna i społeczna osobom po przeszczepie serca,

2) integracja osób po przeszczepie serca,

3) aktywizacja społeczna i zawodowa osób po przeszczepie serca,

4) pomoc krwiodawcom,

5) propagowanie leczenia metodą transplantacji serca, wspieranie warszawskich ośrodków transplantacji serca, i innych ośrodków transplantacji serca,

6) propagowanie zdrowego stylu życia jako sposobu pozwalającemu zapobiegać i unikać chorób kardiologicznych.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami, krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

b) współpracę z Ośrodkami Kardiochirurgii, Kardiologii, Nefrologii, Ośrodkami Transplantacji Serca, oraz innych narządów,

c) współpracę z przychodniami i lekarzami prowadzącymi osoby przed i po przeszczepieniu serca,

d) udzielanie pomocy i obejmowanie opieką osób przed i po przeszczepie serca oraz krwiodawców,

e) działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób po przeszczepie serca: rehabilitacyjną, sportową i turystyczną w tym zakresie,

f) Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i spotkań naukowych.

g) Organizowanie spotkań z młodzieżą i społecznościami lokalnymi na tematy związane z zapobieganiem chorobom kardiologicznym oraz przekazywania informacji o transplantacji serca jako ostatecznej, sprawdzonej metodzie leczenia niewydolności serca.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne określone swoimi celami statutowymi poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

– działalności charytatywnej – wg art.4 ust. 1 pkt. 2) w/w ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób po przeszczepieniu serca

( Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania 85.32.C)

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt. 11) w/w ustawy; poprzez organizowanie odczytów, konferencji, spotkań tematycznych,

– publikacji dotyczących ochrony zdrowia i profilaktyki chorób serca (Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana 85.14.F PKD).

Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne określone swoimi celami statutowymi także poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

– ochrony i promocji zdrowia – wg art. 4 ust. 1 pkt. 5) w/w ustawy; poprzez organizowanie zjazdów integracyjnych, spotkań okolicznościowych, warsztatów psychologicznych (Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana 91.33.Z),

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 14) w/w ustawy; poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, rehabilitacyjnych (Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 93.04.Z).

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) ZAŁOŻYCIELI,

2) ZWYCZAJNYCH,

3) WSPIERAJĄCYCH,

4) HONOROWYCH.

§ 11

Tytuł członka Założyciela posiadają Założyciele, którzy uchwalili ustanowienie Stowarzyszenia. Mają oni prawo tym tytułem się posługiwać. W pozostałym zakresie przysługują im prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

1) popiera cele Stowarzyszenia,

2) złoży deklarację członkowską, zawierającą zobowiązanie do przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszania. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 14

Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów składu Zarządu.

2. Osoba przyjęta w poczet członków ma obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala Walne Zebranie Członków .

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana udzielaniem pomocy materialnej Stowarzyszeniu w realizacji jego celów, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członek honorowy nie ma obowiązku składania pisemnej deklaracji, ani uiszczania opłaty rejestracyjnej i członkowskiej; lecz powinien wyrazić zgodę na przyjęcie tego członkostwa.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

b) jeżeli członek popełni czyn dyskwalifikujący go jako członka Stowarzyszenia lub godzący w dobre imię Stowarzyszenia,

c) jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez 12 miesięcy pomimo upomnienia lub w inny sposób nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

3) na skutek śmierci lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego.

2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają większością 2/3 głosów składu Zarządu.

3. Członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 19

1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz do związków i organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,

2) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) korzystać z usług i urządzeń Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w ust.1, z wyłączeniem pkt.1.

§ 20

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) czynnego popierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w wypełnianiu jego zadań,

3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdania za okres kadencji.

2. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają :

– z upływem kadencji,

– w wyniku rezygnacji,

– z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3. Uprawnieni do głosowania są członkowie Założyciele i członkowie zwyczajni.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na żądanie co najmniej 1/4 ogółu członków Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania,

4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na co najmniej 4 tygodnie przed terminem jego odbycia powiadamiając wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, o jego terminie, miejscu i porządku obrad.

§ 25

1. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli nie zostanie spełniony wymóg określony w ust.1, Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, który może być wyznaczony o 1/2 godziny później tego samego dnia.

§ 26

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 27

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego. Na żądanie 1/4 zebranych, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, obok innych spraw wskazanych w Statucie, należy:

1) uchwalanie planów i programów działalności oraz rocznego budżetu Stowarzyszenia,

2) ocena działalności Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) wybór i odwołanie członków Zarządu,

6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

11) uchwalanie zmian statutu,

12) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zebrania Członków,

13) ustalanie wysokości opłaty rejestracyjnej i składek członkowskich,

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 29

Walne Zebranie Członków może odwołać członka władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 21 pkt. 2 i 3 w szczególności, gdy:

– z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,

– popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu,

– wyrządził Stowarzyszeniu znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu.

§ 30

1. Zarząd składa się z 3 do 11 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Prezesa, Vice rezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków.

2. W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wchodzą członkowie Komitetu Założycielskiego.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes lub w jego zastępstwie upoważniony przez niego członek Zarządu, co najmniej 6 razy w roku, zawiadamiając pozostałych członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 31

Do kompetencji Zarządu, obok innych spraw wskazanych w Statucie, należy:

1) realizacja celów statutowych,

2) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i jego reprezentowanie, w tym sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

5) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planów pracy, sprawozdań i projektów planów finansowych,

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

§ 32

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do działania w imieniu Zarządu uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

2. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W skład pierwszego składu Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby powołane przez Założycieli.

2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

a) członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Stowarzyszenia oraz zatrudniony w Stowarzyszeniu główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu Stowarzyszenia,

c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią funkcje honorowo z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniach.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli programowej Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b) kontrola księgowości Stowarzyszenia,

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych,

3) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków uwag do sprawozdań Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,

4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 35

1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Komisji.

2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrotowego.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

5. Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

§ 36

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie określonym w § 24.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 37

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działalności.

§ 38

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:

– składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,

– darowizn,

– spadków,

– zapisów,

– majątku Stowarzyszenia,

– ofiarności publicznej,

– dotacji.

§ 39

1. Dochody z darowizn i spadków mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia, jeżeli darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.

2. Majątek Stowarzyszenia może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.

3. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów bezpośrednich i zapewnienia ciągłości tej działalności.

§ 40

Stowarzyszenie nie może :

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich

b) wykorzystywać lub przekazywać majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

c) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków Stowarzyszenia.

§ 42

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 3/4 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej 2 miesiące przed terminem Walnego Zebrania.

3. Rozwiązanie może nastąpić również w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

KRS: 0000268880

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, to nic nie kosztuje!

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Członkowie i Zarząd SPS serdecznie dziękują wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku za 2022 rok na nasze stowarzyszenie.

Kwota 37 807,80 zł jaka wpłynęła od Państwa na nasze konto w istotny sposób przyczyniła się do realizacji naszych zadań statutowych.

Prosimy pamiętać o nas w następnych latach.


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z NAMI.

Więcej w zakładce

Organizacja spotkań